социално неравенство

Обясняваме какво представлява социалното неравенство и видовете, които съществуват. В допълнение, основните причини и последствия от този социален проблем.

Социалното неравенство е източникът на дискриминация.

Какво е социалното неравенство?

Социалното неравенство се разбира като ситуация на неравенство или в неравностойно положение на част от гражданството на дадена страна, или между държави от даден регион, или между региони по света, по отношение на други, които са несправедливо облагодетелствани. Логично е обратното на социално равенство.

Социалното неравенство е проблем на общества съвременното време, продукт на неравномерното развитие на различните региони на земното кълбо и налагането на определени идеологии или оценки на някои хората над другите. Всъщност социалното неравенство е произходът на дискриминация, тъй като последното се състои в третиране по различен начин на онези, които са в икономическо, социално или морално неравностойно положение.

Погледнато по този начин, социалното неравенство предполага неравномерно разпределение на възможностите, на аз уважавам и достъп до стоки и услуги, която се основава на различни културни или социални причини. Това не е, както мнозина биха повярвали, естествена или очевидна характеристика на човешкото съществуване, нито е форма на „Правосъдие„Или божествено наказание.

Социалното неравенство не се проявява по един и същи начин на всички места и области. В някои общества това е въпрос, свързан изключително със социално-икономическата класа, докато на други места включва и съображения за раса, пол, религия, сексуална ориентация и др.

Видове социално неравенство

Неравенството между половете може да бъде например дискриминация срещу жените.

Най-очевидната класификация на социалното неравенство е свързана с основанията за дискриминация. По този начин можем да говорим за социално неравенство според:

  • Икономическо положение. Вероятно най-често срещаната от формите на социално неравенство, тя е закотвена в икономическия капацитет на индивида или на клас към която принадлежи, като по този начин отделя света от богатите, средната класа и бедните, очевидно в ущърб на тези, които заемат долните стъпала. Тези, които са по-надолу по стълбицата, имат по-малко достъп до стоки и услуги, политическо представителство, символична и културна видимост, както и обучение и дори образование. хранене адекватен. В зависимост от това колко отдалечени са тези социални слоеве, може да се говори за кастови общества, в които изкачването до горните стъпала е практически невъзможно.
  • религия. Религиозните борби са стари колкото човека и в много съвременни общества те все още представляват фактор за неравенство между човешките групи, запазвайки власт и възможности за тези, които изповядват определена вяра, и осъждайки тези на другите, често наричани „неверници“ или „еретици“.
  • Пол. Става дума за дискриминация въз основа на биологичен пол (както в случая на жените) или сексуална ориентация (както в случая на ЛГБТ общността), която запазва доминиращите и най-предпочитани позиции за мъжете прав (особено ако са бели) и маргинализира онези, които не се регистрират в определен традиционен ред на сексуални или еротични роли.
  • Етническа принадлежност. В дискриминация Расовият статут предоставя превъзходна позиция на определени раси или етнически групи, подчинявайки други на тяхната воля, защото се считат за „по-нисши“ или „различни“ и по този начин им отказва достъп до стоки или дори основни права, като живот. Някои от големите кланета и геноциди историята се основава на този вид дискриминация.
  • Идеология. В случая става дума за политическа дискриминация, тоест за неравенство на възможности и блага сред тези, които се придържат към доктрина политика и тези, които не го правят, или тези, които им се противопоставят. Това е, което се случва в правителства тоталитаристи или в диктатури, например.

Причини за социалното неравенство

Социалното неравенство няма една единствена причина, а е следствие от начина, по който е минал животът ни. история Какво видове. Френският мислител Жан-Жак Русо разсъждава върху произхода на неравенството между хората и твърди, че неговият произход е в социалното състояние, тоест, че човек не се ражда в неравенство, а го придобива, когато започне да се сравнява с връстниците си и виж начина, по който живеят.

Изследването на примитивните общества показва, че те са били много по-егалитарни общества в разпределението на труда и благата, но някъде в периода на неолита започва процес на йерархизиране и изграждане на състояние което предполага разпределението на труда и социалното разделение, нещо, което ще достигне своя връх с изобретяването на робство и експлоатацията на човек от човека.

Последици от социалното неравенство

Страдането от социално неравенство може да доведе до депресия.

Социалното неравенство има много конкретни последици и много противоречи на хармоничното развитие на нации Или човечеството. Увековечаването на бедност, закрепването на негодуванието и необходимостта от революции или конфликти насилствени са само някои от тях, тъй като дискомфортът от заклещването в неподвижни социални слоеве обикновено води до депресия или да бушуват в потиснати общности.

От друга страна, потиснатите никога не развиват напълно своя потенциал, тъй като ресурсите, необходими за това, се използват от други, което води до неизчислима загуба на човешки потенциал. И бедността, далеч от това да е просто зло, е източникът на много изключително тежки трудности за борба: риск да се Здраве, нарастването на престъпността, класовата омраза, влошаването на политика, и т.н.

!-- GDPR -->