социално право

дясно

2022

Обясняваме какво е социално право, неговите характеристики, отрасли и примери. Също така защо е важно и какво е социалното състояние.

Социалното право защитава най-слабите сектори на обществото.

Какво е социалното право?

Социалното право е съвкупност от закони, разпоредби и правила които установяват и разграничават принципите и мерките за защита на лица, групи и сектори на обществото икономически слаб. Става дума за правната рамка, която се занимава с евентуални конфликти, които възникват в обществото и между тях социални класи които го съставят.

Социалното право, както подсказва името му, се занимава със социални права, които са субективни права признат от позитивно право и които са част от основните права на човешко същество, в съответствие с разпоредбите на Международния пакт за икономически, социални и културни права (ICESCR), който влезе в международна сила през 1976 г.

Тези права Те са признати и от Всеобщата декларация за правата на човека, обнародвана през 1948 г. Те обикновено се разграничават от естествени права и за това получават а законодателство Освен това.

Социалните права могат да се основават на „обществения договор“, разбиран от Русо (изрично или не в национална конституция), или произтичащи от съответните декларации за правата на човека. Те се занимават с въпроси, свързани с свободи лица, работа, социално осигуряване и достъп до основни услуги.

Определение според авторите

Има много формални дефиниции на социалното право. Ще изброим няколко по-долу:

 • Според Trueba Urbina това е „Сборът от принципи, институции Й правила че въз основа на интеграцията, защитава, защитава и оправдава тези, които изкарват прехраната си от работата си, и тези, които са икономически слаби“.
 • Според Гонсалес Диас става дума за „... организация на обществото, основана на динамична интеграция, богословски насочена към постигане на най-голямо социално благополучие на хората, на народите, чрез социална справедливост“.
 • Според Радбърч, от друга страна, „централната идея, върху която се вдъхновява социалното право, не е идеята за равенство на хората, но на изравняването между неравенства че между тях съществуват; по този начин равенството престава да бъде отправна точка на правото, за да се превърне в цел или стремеж на правния ред.

Нека отбележим как всички формални дефиниции съвпадат в специфичния подход на социалното право по отношение на правното разрешаване на социални проблеми, както и изграждането на по-правно справедливо общество.

Характеристики на социалното право

Областите на интереси на социалното право са свързани с съжителство на човешките същества в обществото, тоест на справедливото разрешаване на социалните нужди на човешкото същество, от намесата на институциите. Това е пряко свързано с равенството, собствен капитал, на върховенство на закона и други условия, които гарантират приемствеността на социалния мир.

На пръв поглед това би трябвало да е един от основни клонове на правото, в общество като сегашното, което все повече разбира задоволяването на социалните потребности като нещо по-важно. Въпреки това, обикновено се приема за даденост в рамките на закона, образувайки част от други правни предписания (като напр трудовото законодателство, на процесуално правои др.).

Отрасли на социалното право

Социалното право предвижда регулиране на миграционните движения.

Социалното право включва следните отрасли:

 • Трудовото законодателство (или право на работа). Тази, която регулира отношенията между работодатели и служители работници, за да се гарантира, че това се случва по възможно най-справедливия начин и с пълното и взаимно съгласие на участващите субекти.
 • Правото на социално осигуряване. Отговаря за гарантиране на достъпа на хората до достоен модел на живот по отношение на индивидуалната цялост, недискриминация и справедливо възмездие за техните усилия.
 • Закон за имиграцията. Известно е, че смяната на местожителство е човешко право и дейност, извършвана масово от началото на човечеството. Този клон на социалното право се занимава със законодателството относно имиграцията и миграции от всяка страна или регион.
 • Земеделско право. Тези, които регулират притежаването и експлоатацията на националната територия за земеделски цели, тоест за производство на храна.

Значението на социалното право

Социалното право е от решаващо значение, за да гарантира социална промяна, тоест постепенното изграждане на по-справедливо общество, свободно от явления, които обедняват социалния живот на индивидите, като например дискриминация, на расизъм, злоупотреба с работа, липса на достъп до образование, и т.н.

Тези понятия често се групират под термина на социална справедливости тяхното внимание е от съществено значение за съществуването на социален мир, тоест минималния консенсус на социалните класи в рамките на общност организирана и продуктивна.

Примери за социално право

Социалната борба за правата на жените датира от началото на 20 век.

Примери за областите на интереси на социалното право са следните:

 • Борбата на ксенофобия, расизъм и различни форми на дискриминация.
 • Видимостта на ролята на жените в съвременните общества и борбата срещу сексизма.
 • Социалната защита на работнически класи и секторите, които са най-уязвими към експлоатация, маргинализация и други токсични социални динамики.
 • Защитата на основните свободи и международно признатите права на човека.

Социална държава

Терминът "социална държава" е конструкция от германската правна история, идваща от древна Прусия и която след много трансформации оцелява и днес, макар и в рамките на "социалната и демократична правна държава", тоест като повече или по-малко синоним на Върховенство на закона.

Последното означава принципа на равенство пред закона, т.е равни възможности за всички, теоретично избягване на изключване, сегрегация и дискриминация.

!-- GDPR -->