ефективна комуникация

Обясняваме какво е ефективна комуникация и какви са нейните елементи. Също така, защо е толкова важно и някои примери.

Много е важно подателят да знае ясно какво иска да предаде.

Какво е ефективна комуникация?

Ефективната комуникация е тази, при която изпращачът и получателят кодират съобщение по еквивалентен начин. По този начин съобщението се предава успешно: получателят разбира смисъла и намерението на изпратеното съобщение.

За да се постигне това комуникация ефективно е много важно подателят да знае ясно какво иска да предаде и да е наясно с качествата на лице или хора, на които искате да го изпратите, за да формулирате съобщението по възможно най-точния начин.

При ефективна комуникация подателят трябва да бъде – или поне да изглежда – достоверен за тези, които получават съобщението. За това ключът е да покажете, че разбирате, че сте авторитетен глас за това, което се съобщава. В същото време трябва да го предадете по възможно най-добрия начин, с ясни и точни концепции, за да няма недоразумения или погрешни тълкувания.

От друга страна, формулираното от подателя съобщение не трябва да бъде само рационално или само емоционално, а да съчетава и двете измерения. По този начин тези, които не се движат от емоционалните елементи, могат да бъдат убедени от рационалните и обратно. Но освен това може да бъде и добро стратегия за да привлечете вниманието на получателя на съобщението.

Елементи на ефективната комуникация

Каналът е физическата среда, през която се предава съобщението.

В рамките на ефективната комуникация – както във всеки тип комуникация – има определени елементи, които я съставят. Някои от тях са:

 • предавател. Лицето (лицата), които произвеждат и изпращат съобщението.
 • Приемник. Лицето (лицата), които получават и тълкуват съобщението.
 • код. Набор от правила и знаци, които изпращачът използва, за да произведе своето съобщение и които също трябва да бъдат известни на получателя, за да го интерпретира.
 • канал. Физическата среда, през която се предава съобщението, което отива от подателя към получателя.
 • Съобщение. Обектът, който се съобщава. То се формулира и изпраща от подателя и се получава и интерпретира от получателя.
 • Референт. Този елемент, ситуация или събитие, за което съобщението намеква или „се отнася“.
 • Ситуация. Контекстът, в който изпращачът предава своето съобщение и в който получателят го получава. И за двете ситуацията в крайна сметка оказва влияние или дори обуславя начина, по който посланието е формулирано и интерпретирано. Ситуацията може или не може да бъде споделена и от двамата.
 • шум. Всякакъв вид смущения, които засягат някой от елементите, които се намесват в комуникацията и следователно в крайна сметка я засягат. Когато има един шум - или няколко - комуникацията не е ефективна.

Значението на ефективната комуникация

Добре изработеното съобщение може да доведе до по-голям обем на продажбите.

Значението на ефективната комуникация се вижда ясно в бизнес средата, където тя може да има значение за популяризирането производителност но и за отбори и човешки ресурси работят правилно и по взаимно допълващ се начин.

В академичната област предавайте правилно съдържанието, разработено в a теза, например, също така е важно обществеността да разбере в какво се състои разследването и какви са били заключения относно.

В политика, постигането на ясно и убедително послание е ключът към улавянето на гласове и постигането на консенсус при изпълнение на дадена мярка. Неефективната комуникация може да бъде нещастна за много от тях граждани.

На търговско ниво комуникацията също има значение: добре изработеното съобщение може да доведе до по-голям обем на продажбите.

Примери за ефективна комуникация

Ефективната комуникация може да се осъществи по различни начини или канали. Някои примери могат да бъдат:

 • Писмена комуникация. Тук можем да локализираме една университетска теза, в която авторът й разширява а изследвания предишен и стига до заключение.
 • Устна комуникация. В реч на политик може да бъде пример, когато той аргументира защо е необходимо да го гласуваме в публичен акт.
 • жестикулация. Чрез знаци или жестове подателят съобщава нещо, например къде може да паркира водачът на автомобил и как да го направи.

Ефективна комуникация в компаниите

Ефективната комуникация е ключов инструмент за мотивиране на персонала.

Ефективната комуникация е решаваща при Бизнес. Вашата производителност зависи от правилното предаване на съобщението, както и от правилното функциониране на вашия персонал и вашия комплект, във всички редици.

Ефективната комуникация помага да се изгради доверие сред човешките ресурси, както и да се знае ясно какви са цели Й цели да следвате, за да изберете правилния път за него.

Ефективната комуникация е ключов инструмент за мотивиране на персонала и за да се чувстват като част от екипа.

Освен това ефективната комуникация помага да се генерират повече хоризонтални структури, където всеки може да слуша и да бъде чут, което е от ключово значение, особено за новите поколения, които търсятобратна връзка постоянен.

Сега, ефективна комуникация във всеки организация винаги ще зависи от вашетолидери, който първи трябва да го приложи. Също така е важно те да знаят кой е най-добрият канал за това, както и най-подходящото време.

При избора на лидери, способности комуникацията трябва да бъде много взета под внимание.

Асертивна комуникация

Асертивната комуникация е тази, която се предава ясно. Това се отнася не само за съдържанието на комуникацията, но и за елементите, които я придружават, като жестове и звуци.

Асертивната комуникация, освен това, винаги е придружена от емпатия от този, който го произвежда. Идеята на асертивната комуникация е винаги да създава искрен климат и без конфликти Между частите.

!-- GDPR -->